Aktuálna súťaž na Facebooku

Štatút súťaže


“súťaž o darčekový poukaz”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: iZlato Slovenská republika s.r.o.

Sídlo: EUROVEA CENTRAL 1, Pribinova 4, Bratislava 81102

IČO: 36773654

DIČ: 2022386641

Zapísaný v registri: OR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel s.r.o. Vložka číslo: 110687/B

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 01.02.2024 do 14.02.2024. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť akýkoľvek užívateľ sociálnej siete Facebook, ktorý splní súťažné podmienky špecifikované v predmetnom poste.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže komentoval súťažný príspevok.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je Darčeková poukážka v hodnote 100€, v celkovom počte 1 kus.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov takým spôsobom, že spomedzi komentujúcich vyberieme 1 človeka, ktorý vyhrá Darčekový poukaz.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na sociálnej siete Facebook IZlato Predajne-Poprad vo forme fotografie Výhercu. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem alebo si nebude môcť výhru prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na presnom termíne a mieste odovzdania výhry. Výhra bude odovzdaná výhercovi na základe predošlej vzájomnej dohody osobne na jednej z kamenných predajní Organizátora v Poprade, kde bude zhotovená aj fotografia Výhercu.

8. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je popísaná na našej webovej stránke v sekcii: https://www.izlato.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov-s23.html

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 01.02.2024