Súťaž o prívesky

Štatút súťaže


“súťaž o prívesky”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: iZlato Slovenská republika s.r.o.

Sídlo: EUROVEA CENTRAL 1, Pribinova 4, Bratislava 81102

IČO: 36773654

DIČ: 2022386641

Zapísaný v registri: OR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel s.r.o. Vložka číslo: 110687/B

 

1. Miesto a termín konania súťaže

Súťaž prebieha súbežne na profiloch iZlato na sociálnych sieťach Facebook (https://www.facebook.com/www.izlato.sk) a Instagram (https://www.instagram.com/izlato.sk/) od piatka 9. júna do piatka 18. júna do polnoci.

2. Zapojenie do Súťaže

  • Podmienkou zapojenia sa do súťaže na Facebooku je komentovanie príspevku vašou fotografiou šperku, zakúpeného v kamenných predajniach iZlato Jewelry a iZlato FOREVER alebo online cez www.izlato.sk. Súčasťou fotografie má byť opis toho, s akou šťastnou udalosťou či osobou sa šperk súťažiacemu/súťažiacej spája. Zdieľaním fotografie udeľuje súťažiaci/súťažiaca predajcovi iZlato práva na jej použitie pre účely online komunikácie značky.
  • Podmienkou zapojenia sa do súťaže na Instagrame je označenie profilu @izlato.sk na vlastnej fotografii so šperkom, zakúpeným v kamenných predajniach iZlato Jewelry a iZlato FOREVER alebo online cez www.izlato.sk. Táto fotografia musí byť zverejnená v profile súťažiaceho/súťažiacej vo forme príspevku alebo story. Súčasťou fotografie má byť opis toho, s akou šťastnou udalosťou či osobou sa šperk súťažiacemu/súťažiacej spája. Označením profilu @izlato.sk na fotografii súťažiaci/súťažiaca udeľuje predajcovi iZlato práva na jej použitie pre účely online komunikácie značky.

 

 3. Výhra
Výhrou sú zlaté prívesky, z toho zlatý anjelik pre výhercu/výherkyňu na Facebooku a strom šťastia pre výhercu/výherkyňu na Instagrame.

 

4. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz náhodne vyžrebovaný spomedzi všetkých súťažiacich, osobitne na oboch sociálnych sieťach Facebook a Instagram a to v pondelok 19. júna.
Výhercov oznámime na profile Organizátora "iZlato.sk" na soaciálnej sieti Facebook aj Instagram, a to príspevkom. rovnako ich budeme kontaktovať súkromne správou na FB a Instagrame

Výhercov bude Organizátor kontaktovať súkromnou správou na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem o výhru, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude odovzdaná výhercovi na základe predošlej vzájomnej dohody a to buď osobne na predajných miestach iZlato Jewelry – zástupcom spoločnosti iZlato.sk alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú výhercom.

8. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je popísaná na našej webovej stránke v sekcii: https://www.izlato.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov-s23.html

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 9.6.2023