Súťaž o prívesky

Štatút súťaže


“súťaž o prívesky”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: iZlato Slovenská republika s.r.o.

Sídlo: EUROVEA CENTRAL 1, Pribinova 4, Bratislava 81102

IČO: 36773654

DIČ: 2022386641

Zapísaný v registri: OR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel s.r.o. Vložka číslo: 110687/B

 

1. Miesto a termín konania súťaže

Súťaž prebieha na profile IZlato Predajne-Poprad na sociálnej sieti Facebook od 21.12.2023 do 03.01.2024. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 

2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť akýkoľvek užívateľ sociálnej siete Facebook, ktorý splní súťažné podmienky špecifikované v predmetnom poste.

 

3. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže komentoval súťažný príspevok.

 

 4. Výhra
 Výhra v tejto súťaži zahŕňa 7 kusov zlatých príveskov, pričom každý vyherca získa jeden prívesok. 

 

5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude spomedzi všetkých súťažiacich náhodne vyžrebovaných sedem výhercov a to 4.1.2024.
Výhercov oznámime na sociálnej sieti Facebook na profile "IZlato Predajne-Poprad". Rovnako ich budeme kontaktovať súkromne správou na FB.
Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem alebo si nebude môcť výhru prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 

6. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na presnom termíne a mieste odovzdania výhry. Výhra bude odovzdaná výhercovi na základe predošlej vzájomnej dohody osobne na jednej z kamenných predajní Organizátora v Poprade, kde bude zhotovená aj fotografia Výhercu.

 

7. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je popísaná na našej webovej stránke v sekcii: https://www.izlato.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov-s23.html

 

8. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 20.12.2023