Súťaž o poukaz v hodnote 100€

Štatút súťaže


“súťaž o poukaz v hodnote 100€”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: iZlato Slovenská republika s.r.o.

Sídlo: EUROVEA CENTRAL 1, Pribinova 4, Bratislava 81102

IČO: 36773654

DIČ: 2022386641

Zapísaný v registri: OR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel s.r.o. Vložka číslo: 110687/B

1. Miesto a termín konania súťaže

Súťaž prebieha súbežne na profiloch iZlato na sociálnych sieťach Facebook (https://www.facebook.com/www.izlato.sk) a Instagram (https://www.instagram.com/izlato.sk/) od 12. decembra do 18. decembra do polnoci.

2. Zapojenie do Súťaže

  • Podmienkou zapojenia sa do súťaže na Facebooku je komentovanie príspevku vašou odpoveďou na súťažnú otázku "Aké sú vaše najšťastnejšie vianočné spomienky".
  • Podmienkou zapojenia sa do súťaže na Instagrame je komentovanie príspevku vašou odpoveďou na súťažnú otázku "Aké sú vaše najšťastnejšie vianočné spomienky".

 

 3. Výhra
Výhrou sú dva poukazy v hodnote 100€ na nákup v našom eshope www.iZlato.sk, z toho jeden 100€ poukaz pre výhercu/výherkyňu na Facebooku a druhý 100€ poukaz pre výhercu/výherkyňu na Instagrame.

 

4. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz náhodne vyžrebovaný spomedzi všetkých súťažiacich, osobitne na oboch sociálnych sieťach Facebook a Instagram a to 18. decembra.
Výhercov oznámime na profile Organizátora "iZlato.sk" na soaciálnej sieti Facebook aj Instagram, a to príspevkom. rovnako ich budeme kontaktovať súkromne správou na FB a Instagrame.

Výhercov bude Organizátor kontaktovať súkromnou správou na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem o výhru, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude odovzdaná výhercovi elektronicky na emailovú adresu uvedenú výhercom.

8. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je popísaná na našej webovej stránke v sekcii: https://www.izlato.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov-s23.html

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 12.12.2023