Súťaž o náušnice

Štatút súťaže


“súťaž o náušnice v hodnote 999€”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: iZlato Slovenská republika s.r.o.

Sídlo: EUROVEA CENTRAL 1, Pribinova 4, Bratislava 81102

IČO: 36773654

DIČ: 2022386641

Zapísaný v registri: OR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel s.r.o. Vložka číslo: 110687/B

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 21.05.2024 do 24.06.2024. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku 4. tohto štatútu (ďalej len „Účastník súťaže“)

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže komentoval súťažný príspevok, označením niekoho, koho by potešil nový šperk. Každý Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť ľubovoľný počet krát.

5. Výhra

Výhrou v súťaži sú náušnice v hodnote 999€, v celkovom počte 1 kus.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude vyžrebovaný jeden výherca zo všetkých Účastníkov súťaže pod súťažným príspevkom na Instagramových účtoch izlato.sk a sukarzlato.gipsygold, ktory splnil podmienky súťaže. Žrebovanie bude prebiehať pod dohľadom jedného zamestnanca a vyhlasovateľa súťaže, pričom žrebovanie výhercov konkrétnej výhry sa uskutoční do 48 hodín od uplynutia súťaže.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na sociálnej sieti Instagram v story, na Instagramových účtoch izlato.sk a sukarzlato.gipsygold. Rovnako ich budeme kontaktovať súkromne správou na Instagrame. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 48 hodín a neprejaví záujem alebo si nebude môcť výhru prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Na výhru nemá Účastník súťaže právny nárok a nie je ju možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné, v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude oznámenie Vyhlasovateľa súťaže o výsledkoch súťaže konečné a záväzné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako je uvedené v bode 1 tohto článku. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v tomto štatúte.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude odovzdaná výhercovi na základe predošlej vzájomnej dohody osobne na jednej z kamenných predajní Organizátora alebo bude výhra zaslaná na adresu Výhercu.

8. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je popísaná na našej webovej stránke v sekcii: https://www.izlato.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov-s23.html

9. Záverečné ustanovenia

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Meta a nie je s ňou nijako spojená.
Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že spoločnosť Meta voči nemu nemá v súvislosti so súťažou žiadne záväzky.

V Bratislave, dňa 20.05.2024