Reklamácie

Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka, taktiež i zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu.

POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE:

  1. Kupujúci je povinný vypísať reklamačný formulár - na stiahnutie TU, kde uvedie svoje meno a priezvisko, číslo objednávky, kód modelu a popis reklamovanej vady tovaru.
  2. Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru alebo kópiu faktúry, ktorú obdržal s objednaným tovarom a ktorá zároveň slúži ako záručný list.
  3. Reklamovaný šperk vložte spolu s formulárom reklamačný formulár“ do plastovej obálky, ktorá je bežne na predaj na pošte. Na túto obálku napíšte adresu: iZlato Jewelry, OC MAX, Dlhé hony 4588/1, 058 01 Poprad a odošlite poštou poisteným listom (nie na dobierku a nie kuriérskou službou - takéto zásielky nepreberáme) .
  4. Podacie / sledovacie číslo zásielky nájdete na zadnej strane podacieho lístka Vami odoslanej zásielky. Sledovať pohyb zásielky môžete na stránke Slovenskej pošty - www.posta.sk v sekcii Sledovanie zásielok.

 

Zásielka od Vás musí obsahovať nasledovné:

   a) šperk v pôvodnom balení

   b) faktúru alebo kópiu faktúry

   c) Vyplnený reklamačný formulár - na stiahnutie TU 

 

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V ostatných prípadoch nebude môcť predávajúci opraviť poškodený tovar v rámci záruky, a v prípade ak kupujúci po upozornení na túto skutočnosť požiada o jeho opravu, bude povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s vykonaním servisného zásahu a opravou takéhoto tovaru.

 

Zlatá súprava s perlami a briliantmi

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, nešetrné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, nesprávnu inštaláciu.

Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.