Prvé sväté prijímanie

Prípravy na obrad i oslavy prvého svätého prijímania vyžadujú čas a dobrú organizáciu. Ak si nie ste istí, na čo všetko pri nich musíte myslieť, máme pre vás kompletného sprievodcu všetkými detailmi spojenými s týmto významným dňom.


Deti v kostole na prvom svätom prijímaní

 

Podľa textu Nového zákona ustanovil Ježiš povinnosť zdieľania chleba a vína pri každej príležitosti pravidelného schádzania sa spoločenstva veriacich. Toto „zdieľanie spoločenstva“, známe pod označením sväté prijímanie, sa stalo jedným z charakteristických znakov rímskokatolíckej a pravoslávnej kresťanskej bohoslužby. Chlieb a víno pritom nie sú v tomto akte len symbolmi, ale, ako kresťania veria, dochádza tu k zázračnej premene, vďaka ktorej prijímajú skutočné Kristovo Telo a Krv. Evanjelické vierovyznanie ustanovuje mierne odlišné poňatie, ale Eucharistiu (posvätný chlieb a víno) uznávajú rovnako

Prijímanie eucharistie na prvom svätom prijímaní

Sväté prijímanie je teda pripodobnením Poslednej večere a prebieha tak, že kňaz pri mimoriadnej príležitosti podáva vložením priamo do úst veriaceho chlieb (kvasený alebo nekvasený) a víno (prípadne hroznový mušt). Prijatie eucharistie v rímskokatolíckej cirkvi však vyžaduje, aby veriaci spĺňal určité podmienky. Mal by:

 • byť v posväcujúcej milosti, čiže po absolvovaní spovede.
 • dodržať hodinový pôst (s výnimkou liekov a vody).
 • mať úmysel prijatia samotného Boha.
 • byť katolíkom, teda v jednote so spoločenstvom.

Za deň je možné Eucharistiu prijať dvakrát, pričom pri druhom prijímaní je nutná účasť na celej omši, v rámci ktorej sa podáva. Eucharistia by sa mala prijímať minimálne raz do roka - ak k tomu nedôjde pri inej príležitosti, obdobie Veľkonočných sviatkov je časom, kedy obrad absolvuje najviac veriacich.

Chlapec v obleku s ružencom v rukách


Príprava na prvé sväté prijímanie

Splnenie dodatočných podmienok je nutné pri prvom svätom prijímaní. To má v živote mladého veriaceho i v očiach cirkevnej komunity výsostné postavenie – jednak ide o dobrovoľné, vedomé a slobodné rozhodnutie veriaceho (na rozdiel od krstu, ku ktorému často dochádza v príliš skorom veku) začleniť sa do cirkvi, no tiež o uznanie jeho spôsobilosti spoločenstvom, že mladý veriaci sa môže stať jeho plnohodnotným členom. Naplnenie z toho vyplývajúcich očakávaní vyžaduje celý rad príprav.

Dieťa sa spravidla považuje za schopné vykonať rozhodnutie ohľadom svätého prijímania ako vlastnú rozumnú voľbu po dovŕšení siedmeho roku života. I keď sa prvé sväté prijímanie môže konať prakticky kedykoľvek, časom odporúčaným mnohými farnosťami je čas Veľkej noci.

Dievča v slávnostných bielych šatách na prvom svätom prijímaní

V teoreticko-vedomostnej časti prípravy, ktorú obyčajne absolvuje v rámci náboženskej náuky v škole, sa uchádzač o prvé sväté prijímanie oboznamuje so základmi, ako sú:

 • poznatky o viere a jej vyznaniach,
 • poznatky o vzťahoch k Bohu a ku komunite veriacich,
 • znenie modlitieb a ich význam,
 • cirkevné pozdravy a chválospevy,
 • význam bohoslužieb a pravidelných návštev kostola,
 • čo je zmyslom života, čo je spása a ako k nej dospieť,
 • kto je Boh a ako vznikol svet,
 • kto boli prví ľudia a čo je to prvotný hriech,
 • kto bol Ježiš, čo učil, ako žil a ako zomrel,
 • čo je cirkev a aké slávi sviatky,
 • aké sú základy kresťanskej morálky (Desatoro),
 • čo je spoveď a aké sú princípy pokánia.

Praktická príprava v spolupráci s farnosťou zahŕňa účasť na omšiach, ovládanie Desatora a ovládanie základných modlitieb, vrátene modlitby ľútosti, spamäti. Taktiež nevyhnutá je prvá svätá spoveď, ktorá sa koná deň pred prvým svätým prijímaním.

Dievčatko číta z biblie na prvom svätom prijímaní 

 

Priebeh prvého svätého prijímania

I keď táto udalosť nevyžaduje žiaden predpísaný odev, je zvykom, že chlapci prídu oblečení v obleku, či nohaviciach a košeli a dievčenské šaty na prvé sväté prijímanie sú biele. Niektoré fary môžu trvať na rovnošatách, ktoré sú obyčajne pripravené zapožičať. Podobne aj účesy na prvé sväté prijímanie by mali byť decentné. Dôstojnosť okamihu by mali samozrejme svojim zovňajškom zachovať aj rodičia – muži by mali byť slávnostne upravení a šaty pre mamičky na prvé sväté prijímanie by mali tiež zodpovedať daným okolnostiam. Rodičia musia dieťaťu zabezpečiť aj sviecu, ideálne s plastovým krúžkom v dolnej časti, ktorý zabraňuje stekaniu vosku.

Dievča sa modlí na prvom svätom prijímaní

Zhromaždenie detí s rodičmi a krstnými rodičmi nasleduje kňaza spred kostola k oltáru. Celý sprievod vedú miništranti s krížom a zapálenými sviecami, pričom sa za pochodu spieva úvodný spev.

Potom kňaz začne svätú omšu príhovorom k deťom, chválospevom a odporúčaním, aby sa na prednese evanjelia aktívne podieľali rodičia, krstní rodičia a prípadne aj samotné deti. Po čítaní a krátkom výklade Písma sa koná akt obnovenia krstných sľubov, pri ktorom všetci zúčastnení stoja a každé dieťa má v rukách zapálenú sviecu. Deti odpovedajú kňazovi na otázky a po skončení sviece zhasnú. Nasledujú spoločné modlitby a odovzdávanie obetných darov.

Obrad svätého prijímania začína tým, že deti prinesú k oltáru chlieb a víno. Kňaz povie úvod k eucharistii a deti po jednom v sprievode príbuzného k nemu pristupujú, aby kľačiac po prvýkrát prijali Telo a Krv Ježiša Krista. Záver obradu patrí spievaniu piesní chvály a požehnaniu. Deti sa môžu s kňazom rozlúčiť recitáciou básničky na prvé sväté prijímanie, ktorá je vyznaním vďaky za prijatie do spoločenstva.  

Evanjelická obdoba tohto obradu sa nazýva Konfirmácia. Výučba na ňu trvá dva roky a absolvovať ju môžu veriaci starší ako dvanásť rokov.

Dievča a chlapec slávnostne oblečení pred kostolom na prvom svätom prijímaní

 

Oslava prvého svätého prijímania

Tradíciou spätou s prvým svätým prijímaním je formálna oslava v kruhu rodiny, blízkych a priateľov. Organizujú ju rodičia a jej príprava by mala zahŕňať všetko, čo k regulárnej oslave patrí. V dostatočnom predstihu by mali zarezervovať miesto oslavy, najmä ak sa prijímanie koná v čase Veľkej noci, kedy obrad absolvuje viac detí a môže byť o vhodné priestory núdza. Dohoda ohľadom slávnostného menu by mala byť tiež s dodávateľom cateringu urobená, čo najskôr a nemala by chýbať ani voľba torty na prvé sväté prijímanie s príhodnou cukrárskou výzdobou.

Slávnostný obed a torta na oslave prvého svätého prijímania 

 

Treba tiež nechať vytlačiť a rozoslať pozvánky pre všetkých hostí. Text by mal stručne a zrozumiteľne informovať o mieste a čase konania obradu i následnej slávnostnej hostiny.

Dobrým zvykom hostí je priniesť dieťaťu, ktoré práve prešlo obradom prvého svätého prijímania darček. Tradične ide o predmet viac, či menej spätý s náboženstvom a špecializované predajne majú v trvalej ponuke veľa dobrých tipov.

Religiózna literatúra prináša detské, pekne ilustrované verzie Biblie, pútavo podané príbehy svätcov, náučné tituly popisujúce rôzne aspekty viery i beletriu rôznych žánrov. Obľúbenými darčekmi k prvému svätému prijímaniu sú aj pomôcky k modlitbe, ako ruženec, ozdobné sviece alebo drevené kľačadlo. Zarámované obrázky s religióznymi citátmi, desatorom a krátkymi modlitbami sú rovnako vkusné ako sošky postáv svätých a anjelov. 

Ruženec a čítanie z biblie na prvom svätom prijímaní

Jednou z najkrajších pamiatok na prvé sväté prijímanie bude určite i šperk. Kríž a srdce sú dva z námetov najlepšie vystihujúcich esenciu tohto dôležitého míľnika v živote každého kresťana. Umelecky zhmotnené do prívesku na retiazku alebo na náramok budú úctyhodnou pripomienkou života vo viere a cesty ku spáse v radostných i ťažších chvíľach po zvyšok života. 


IZBR613HR


IZ20625N


IZ11226