Všetko, čo potrebujete vedieť o krste

Krst je začiatkom cesty viery a deň jeho konania je špeciálnym pre rodinu i blízkych priateľov. Ak v najbližšom čase krstiny chystáte i vy, tu nájdete odpovede na všetky otázky ohľadom ich príprav a priebehu.


Rodičia s bábätkom na krste

História krstu

Pôvod symbolického rituálu očisty vodou, ako podmienky vstupu na spirituálnu cestu a predpokladu večnej spásy, je pripisovaný významnému predchodcovi kresťanstva známemu pod menom Ján Krstiteľ. Práve v jeho vlastnom duchovnom hnutí bolo zaužívanou formou prvotného prijatia sviatosti božieho tela ponorenie nových adeptov do vody. Krst, ktorý v tejto podobe vykonával sám Ján, si kresťanstvo osvojilo už od svojho vzniku. V ranej fáze tohto náboženstva bol krst prevažne pre dospelých, lebo vyžadoval aby mu predchádzal dlhší pôst, no zmienky o krstení detí sa sporadicky objavujú už od druhého storočia nášho letopočtu.

Dieťatko na krste

Priebeh ceremónie krstu sa postupne formalizoval, pribúdali inštrukcie pre kňazov, ako jeho vykonávateľov, i príkazy pre adeptov viery ohľadom príprav na túto veľkú slávnosť, ktoré mohli niekedy trvať aj dlhé týždne. S tým ako sa kresťanstvo rozvetvovalo do jednotlivých cirkví, vznikali aj mierne odlišné interpretácie významu krstu – od zmytia prvotného hriechu, cez exorcizmus a prijímanie božieho tela, až po sľub odovzdania zvyšku života Bohu.. 

K zaujímavostiam moderného poňatia v katolíckej cirkvi patrí, že pokropenie, i keď populárne a najčastejšie praktizované, nie je výhradnou formou aktu krstenia. Ponorenie, či dokonca postriekanie sú tiež prípustné. Krst dokonca za určitých okolností nemusí ani vykonávať kňaz. V dramatických situáciách, kedy adeptovi viery hrozí bezprostredné nebezpečenstvo smrti, môže krst administrovať aj rádový veriaci.

Pokropenie dieťaťa na krste


Krst bábätka svätenou vodou

Priebeh krstín

Obrad sviatosti krstu má v rímskokatolíckej cirkvi predpísanú a organizovanú štruktúru i keď rôzne varianty sú bežné a povolené. Po privítaní sa kňaz spravidla spýta na krstné meno dieťaťa, rodičov i krstných rodičov poučí o povinnostiach spätých so životom vo viere a dieťa v cirkevnej komunite privíta naznačením kríža na čele. Nasleduje bohoslužba a spoločné modlitby celého zhromaždeného spoločenstva, ktorých súčasťou môžu byť, po porade s kňazom, prosby k Bohu nahlas vyslovované priamo rodičmi alebo krstnými rodičmi krstenca. Záver bohoslužby patrí vzývaniam svätých, vrátane toho, ktorého meno krstenec prijíma. Potom sa kňaz pomodlí za dieťa a pomaže ho na hrudi olejom katechumenov (tých, ktorí majú byť pokrstení).

Krstná svieca

Samotná slávnosť krstu je realizovaná kňazom. Ten požehná čistú vodu, čím sa z nej stane voda svätená, a dieťa ňou pokropí, prípadne zľahka poleje. Rodičov a krstných rodičov vzápätí vyzve k obnoveniu krstných sľubov a vyznaniu viery, a formálne sa ich spýta, či chcú dieťa nechať pokrstiť. Po kladnej odpovedi dieťa oficiálne pokrstí slovami: „(Meno), ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Ceremóniu kňaz ukončí sledom úkonov - pomazaním dieťaťa posvätným olejom (krizmou), po ňom prichádza rad na odovzdanie krstnej košieľky a napokon krstný otec alebo krstná mama zažnú veľkonočnú sviecu v rukách kňaza.

Pred odchodom je ešte potrebné odovzdávanie obetných darov (pri krste po svätej omši), prípadne modlitba a požehnanie rodičov.


 Ako prebieha krst dospelého

Dospelou sa rozumie osoba staršia ako štrnásť rokov. Príprava na krst je pod vedením kňaza, s ktorým má krstenec pár týždňov až mesiacov pred ceremóniou niekoľko sedení. Mierny významový rozdiel medzi krstom dospelého a krstom dieťaťa je v tom, že pre dospelého je okrem zmytia dedičného hriechu aj zmytím jeho vlastných hriechov.


Prípravy na krst

Hoci priebeh krstu je v réžii kňaza, od rodiny krstenca vyžaduje určitú prípravu vopred. Ako prvé je treba splniť podmienky pre krst dieťaťa v kostole.

Tie zahŕňajú:

 • Súhlas aspoň jedného rodiča alebo zákonného zástupcu.
 • Opodstatnenú nádej (z pohľadu cirkvi), že dieťa bude vychovávané v katolíckom duchu.
 • Výber krstných rodičov.
 • Absolvovanie krstnej katechézy (náuky poskytovanej farárom) rodičmi a krstnými rodičmi.
 • Spoveď rodičov. Presnejšie, minimálne jedného z rodičov, lebo krstiny dieťaťa sa môžu konať i v prípade, že je príslušníkom cirkvi len jeden rodič (rovnako je možný krst dieťaťa bez svadby v kostole).
 • Výber dátumu konania krstín a dohodu s kňazom ohľadom krstu v kostole. Nutný je rodný list dieťaťa, základné informácie o rodičoch a povolenie vlastného farára, ak ku krstu dochádza v inej farnosti, ako je tá v mieste bydliska.
 • Dobrým zvykom je aj odovzdanie finančného milodaru farnosti. Koľko sa dáva na krst je výsostne otázkou rozhodnutia rodičov.

Krstenie dieťaťa v kostole

 

Krstný rodič, podmienky a osobnostné črty nevyhnutné pre túto celoživotnú úlohu:

 • Určenie (výber) rodičmi krstenca, alebo krstencom samotným.
 • Dovŕšenie šestnásteho roku života (sú možné výnimky).
 • Rímskokatolícke vierovyznanie, absolvovanie birmovky, prijatie najsvätejšej Eucharistie a príkladný život v súlade s kresťanskou morálkou. Krstný rodič nesmie byť rozvedený a ak žije v manželskom zväzku, musí mať sa sebou cirkevný sobáš.
 • Nesmie byť postihnutý žiadnym kánonickým trestom (trest v zmysle cirkevného práva).
 • Nesmie byť biologickým rodičom dieťaťa.

Obľúbenou tradíciou spojenou s výberom krstných rodičov je, že ide o partnerskú dvojicu (i keď sa to priamo nevyžaduje). Prihliadať sa zvykne aj na to, či by krstná mama a krstný otec boli krstniatku vhodnou náhradou, ak by biologických rodičov náhodou postihla tragédia s osudnými následkami. Krst bez krstných rodičov (minimálne jedného) nie je možný.

Na krstiny je tiež potrebné zaobstarať krstnú sviecu a bielu košieľku (dva z hlavných symbolov krstu). Košieľka na krst zvykne mať ozdobným písmom vyšité, prípadne napísané meno dieťaťa a dátumy narodenia i krstín. Toto typické oblečenie na krst má silný symbolický význam – predstavuje čistotu a najvyššie ideály kresťanstva.

 

Krstná košieľka, deka, svieca a náhrdelník s krížikom pripravené na krst

 

 

Ako krstné mená sa uprednostňujú mená svätcov. V ideálnom prípade bude svätá postava tiež predstavovať pre pokrsteného človeka vzor a stane sa aj čímsi ako jeho nebeským patrónom.

Ďalšie zvyky krstín sa po skončení oficiálnej časti v kostole väčšinou odohrávajú v domácom prostredí a zahŕňajú oslavy, hostinu a prijímanie darov od príbuzných. Tematicky ozdobená krstinová torta by nemala chýbať na žiadnej podobnej oslave.

Ozdobená biela krstinová torta


Darčeky na krstiny 

K oslave krstín neoddeliteľne patria dary, ktoré sa vyberajú tak, aby boli trvalou pamiatkou na krst - deň vstupu do cirkevného spoločenstva a nastúpenia cesty duchovnej spásy. Originálny darček na krstiny by mal preto spĺňať kritériá trvácnosti, nadčasovej hodnoty a spirituálno-religiózneho symbolizmu. Zachovaná by tiež mala byť vernosť formálnemu štýlu celej udalosti a dar na krstiny by mal zostať skôr klasicky elegantný, nie neprimerane výstredný. Je možné, ak nie priam žiadúce, že si krstenec k daru časom vybuduje vrúcny emocionálny vzťah a preto by tomu mal dar zodpovedať aj dizajnovým prevedením. Napríklad, určite bude namieste, ak dostanú pred všeobecne dostupnými štýlmi spotrebného dizajnu prednosť personalizované úpravy na mieru. 

Topánky pre bábätko, krstná svieca, krížik a ostatné veci pripravené na krst

Tieto atribúty robia niektoré typy predmetov, najmä tie umelecké, už na prvý pohľad vhodnejšími na to, aby sa stali dobrým darčekom ku krstinám. Nehmotnou, no nemenej dôležitou súčasťou tohto výnimočného daru môže byť pohľadnica s venovaním doplnená o vhodný citát ku krstu. Ten tvorí napríklad výňatok z textu Biblie, alebo citát svätca, či náboženského mysliteľa. Príhodný verš ku krstu vyňatý z nábožensky inšpirovanej poézie je taktiež skvelou voľbou. Akýkoľvek text nemusí samozrejme zostať len na pohľadnici, ale dá sa ľahko rôznymi spôsobmi preniesť aj na dar samotný (grafika, kaligrafia, gravírovanie a podobne).

Pochopiteľne, religiózne motívy, konkrétne i abstraktné, sú pre účel darčeku na krstiny nanajvýš adekvátnymi. Spája sa v nich estetická hodnota s duchovnou symbolikou a z darčeka sa tak okrem dekorácie ľahko stane i sakrálny objekt využiteľný napríklad pri každodennej domácej pobožnosti.


IZ19276


IZ4788M


IZ18015R


Darček na krst pre chlapca

Kríž ako dekoračný predmet je možné umiestniť všade od kolísky, cez detskú izbu, študovňu a pracovňu, až po výsostné miesto nad rodinným krbom. Podobne, vreckový kompas s vygravírovaným biblickým citátom bude chlapca správne navigovať celým jeho životom. Remeselne pekne spracovaná sada zvierat spolu s Noemovou archou bude zasa hračkou, ktorú môžu po sebe dediť celé generácie. Kvalitne spracovaná Biblia v ručnej väzbe, kovový hrnček s menom a pamätným dátumom krstu, alebo rámik s fotografiou z tohto vzácneho momentu budú ďalšími skvelými voľbami.

Aplikácia kresťanského kríža sa teší, nielen vďaka jednoduchosti tvaru, veľkej obľube aj v šperkárstve. Prívesky na retiazku, v materiálovom prevedení jedného zo vzácnych kovov, sú presne tým klasickým decentným kúskom, ktorý má potenciál, že si k nemu obdarovaný vybuduje vrúcny osobný vzťah. Náramok s vygravírovaným menom, prsteň (za úvahu možno stojí väčší priemer, aby bol „na celý život“), manžetové gombíky s iniciálami či dátumom krstu sú zasa výbornými alternatívami. 

 

 

Bábätko oblečené v bielom pripravené na krstiny


IZ23069


IZ13905


IZ23406


Darček na krstiny pre dievčatko

Ozdobný kožený obal na Bibliu, soška anjela na podstavci s menom a dátumom, dekoračný zvon s gravírovaním alebo kvalitná vlnená deka s tematickou výšivkou sú všetko dary s trvalou hodnotou.

Náušnice a brošne sú typickými šperkami pre dámy, slečny i dievčatká. Zlato vo všetkých jeho skvostných odtieňoch, striebro, platina, či iné drahé kovy kombinované s drahými kameňmi symbolizujúcimi kresťanské morálne ideály dámy určite ocenia počas celých nastávajúcich desaťročí.

Malé dievčatko v bielych šatách na krste


Drahé kamene spájané s rôznymi aspektami kresťanskej viery:

Zafír Zafír – božia vôľa, božie svetlo

Achát Achát – spojenie s Bohom

Ametyst Ametyst – kráľovstvo božie

Smaragd Smaragd – čistá viera

Rubín  Rubín – pokora

Peridot  Peridot – božia láska

Jadeit  Jadeit – božia múdrosť

Veselé bábätko v bielej košieľke pripravené na krstiny