Birmovka

Vstupom do kresťanskej dospelosti je pre veriaceho katolíka obrad birmovky. Má preňho byť posilnením vo viere i záväzkom k jej šíreniu a obhajobe.


Biskup podávajúci eucharistiu

Čo je birmovka 

Birmovka je ľudovým pomenovaním slávnosti pomazania liturgickým olejom, krizmou, ktorého prostredníctvom naplní veriaceho Duch Svätý. Symbolizuje hlbšie spojenie s Kristom a nadobudnutie duchovnej sily dodávajúcej odvahu otvorene vyznávať a obhajovať kresťanskú vieru.

Christos (Kristovo meno v gréčtine) znamená „Pomazaný“ a aj podľa Biblie bol Ježiš tým, ktorého Duchom Svätým pomazal sám Boh. Prijatie sviatosti birmovania je preto dôležitým krokom v rade iniciačných obradov (spolu s krstom a prvým svätým prijímaním) a akýmsi spečatením života veriaceho, jeho príslušnosti k cirkvi a spolupodieľania sa na šírení jej hodnôt. Olej je aj znakom zdravia, očisty, hojnosti, radosti a vyžarujúcej vitálnej sily.

V prvých storočiach nášho letopočtu, v časoch raného kresťanstva, tvorilo pomazanie súčasť toho istého obradu ako krst. Zvyk tejto „dvojsviatosti“ sa zachoval vo východných kresťanských tradíciách dodnes. Na západe došlo, hlavne z praktických dôvodov, k postupnému oddeleniu birmovky od krstu. Formálnym vysluhovateľom birmovky totiž v rímskokatolíckej cirkvi nie je kňaz (ako pri krste), ale biskup alebo jeho splnomocnenec. Keďže tých je rádovo menej ako kňazov, birmovka prebieha hromadne a v určenom čase. Popri pomazaní sú sprievodnými aktami birmovky aj vloženie ruky birmovanca do ruky biskupa a modlitba.

Biskupom posvätený olej krizma tvorí zmes olivového oleja a balzamu – olivový olej je symbolom čistého svedomia a balzam predstavuje lákavú arómu dobrého života vo viere. Krizmu biskup svätí vždy v Zelený štvrtok pred Veľkou Nocou. Významom vloženia ruky do ruky biskupa je splnomocnenie birmovanca brániť kresťanskú vieru, šíriť ju slovami i skutkami, no taktiež odovzdanie sa do celoživotnej služby Ježišovi Kristovi. Súčasťou obradného aktu sú aj kánonom predpísané slová biskupa: „(Meno), prijmi znak daru Ducha Svätého.“

Zavŕšením birmovania získava veriaci prehĺbenie božej milosti, rozšírenie a zveľadenie darov ducha (poznania, múdrosti, sily, úcty k Bohu) a odvahu otvoreného vyznania. Tiež si vytvára silnejšie puto s Kristom, hlbšie zjednotenie s cirkvou a spečaťuje pomyselnú zmluvu s oboma. Z týchto novonadobudnutých kvalít následne vyplýva pre kresťana i nová zodpovednosť za vedenie príkladného života a hlásanie viery.

Biskup číta z biblie a v jednej ruke drží zlatý kalich


Priebeh birmovky 

Birmovka spravidla prebieha po biskupovej kázni po slávení Eucharistie. V jej úvode dochádza k hromadnému obnoveniu krstných sľubov birmovancov. Spoločným odpovedaním na biskupove birmovné otázky o podstate viery sa tak pred celým zhromaždením cirkevnej obce verejne vyjadria o svojom vyznaní. Nasledujú úvodné slovo biskupa o význame naplnenia Duchom Svätým a spoločná modlitba. Potom biskup roztiahne nad birmovancami vystreté ruky a pomodlí sa za nich. Toto mnohoznačné gesto naznačuje privolanie a zostúpenie Ducha Svätého, no vyjadruje tiež, že Boh drží nad birmovancami ochrannú ruku a vysiela ich do sveta šíriť vieru.

Birmovanci začnú v sprievode birmovného rodiča po jednom pristupovať k biskupovi, ak to situácia dovoľuje, môže i biskup pristupovať k birmovancom zoradeným vedľa seba. Prvým úkonom je vloženie ruky birmovanca do ruky biskupa, po ňom biskup palcom pravej ruky pomaže čelo birmovanca krizmou v tvare kríža. Nasleduje veta „(Meno), prijmi znak daru Ducha Svätého.“ a odpoveď „Amen.“

Pri oboch aktoch stojí za birmovancom jeho birmovný rodič a položí mu ruku na rameno. Symbolikou tohto gesta je vyjadrenie povzbudenia a podpory. Na záver dá biskup birmovancovi pozdrav pokoja – objatie alebo dotyk rukou na líce.

Sviatosť birmovania končí prosbami o posilnenie Duchom Svätým za birmovancov i celé spoločenstvo veriacich.

Formálny zápis o udalosti, spolu so zoznamom pobirmovaných a ich blízkych sa robí do knihy pobirmovaných vedenej cirkvou.

Prijímanie eucharistie


Príprava na birmovku 

Birmovku môže absolvovať každý veriaci, ktorý prešiel krstom a prvým svätým prijímaním. Mal by tiež byť v stave posväcujúcej milosti – teda ideálne byť po spovedi, v pokání a očistený od hriechov. Ďalšími podmienkami sú aktívna participácia na duchovnom dianí obce, účasť na omšiach, sviatočných ceremóniách a pastoračnej príprave na birmovku.

Birmovanec si musí zvoliť svoje birmovné meno zo zoznamu svätých a blahoslavených. Život a skutky vybranej postavy by mali k veriacemu prehovárať a byť mu inšpiráciou – tento birmovný patrón, či patrónka mu budú vzorom na ďalšej duchovnej ceste. Výber by nemal podliehať módnym trendom v popularite štandardných prvých mien novorodencov, rozhodujúce by mali byť skôr činy a morálka svätca. Pred definitívnym rozhodnutím sa odporúča štúdium životopisu danej postavy.

Žiadosť o birmovanie, dôvody veriaceho prečo chce birmovku podstúpiť, detaily duchovnej prípravy, či meno birmovného patróna a vysvetlenie jeho výberu zvyknú byť predmetom listu adresovaného priamo biskupovi. Ten posiela sám budúci birmovanec.

Neoddeliteľnou súčasťou birmovky je aj birmovný rodič. Môže sa ním stať rovnako muž i žena. Musí mať 16 rokov, byť praktizujúcim katolíkom so všetkými troma sviatosťami, ak je v manželskom zväzku, jeho manželstvo musí byť uzavreté pred oltárom a nesmie byť biologickým rodičom birmovanca. Birmovného rodiča si vyberá sám birmovanec a odporúča sa, aby to bol zároveň jeho krstný rodič.

Eucharistia


Oslava birmovky 

Birmovka v kostole je veľmi oficiálna udalosť a ako taká vyžaduje od všetkých zúčastnených zodpovedajúci odev. Oblečenie na birmovku by malo byť formálne - u mužov by malo pozostávať z košele, viazanky, saka a nohavíc, u žien by birmovné šaty nemali byť výstredné, s hlbokým výstrihom, ani príliš krátkou sukňou. Elegancia by mala byť prvoradá aj u birmovných rodičov a ostatných rodinných príslušníkov.

Po obrade je zvykom udalosť osláviť v kruhu rodiny a blízkych. Všetkých pozvaných je vhodné o mieste a čase konania vopred upovedomiť prostredníctvom pozvánky zaslanej poštou. Podľa počtu hostí je možné oslavu usporiadať v rodinnom prostredí alebo prenajatých priestoroch. Na slávnostnom stole by nemala chýbať tematicky zdobená birmovná torta – meno birmovanca, dátum udalosti a kresťanské symboly sú skvelými dekoračnými námetmi pre tento účel.

Birmovné dary, ktorými hostia obyčajne obdarovávajú čerstvo pobirmovaného, a teraz už plnohodnotného člena cirkevného spoločenstva, by mali reflektovať poslanie obradu a tým je posilnenie vo viere. Kniha o živote a odkaze birmovného patróna je skvelým príkladom takéhoto daru. Zdroj inšpirácie, ktorú mladý človek v živote svätca nachádza tak bude mať po ruke vždy, keď z neho bude potrebovať načerpať.

Otvorená biblia 

Inými vhodnými darmi k birmovke sú umelecké diela ako duchovne podnetné sochy, zarámované repliky slávnych obrazov, či nahrávky religióznej klasickej hudby. Pomôcky pre dennú duchovnú prax birmovanec isto ocení rovnako.

Šperky sú tradičným zhmotnením duchovnej symboliky a ich nespornou výhodou je, že ich veriaci môže nosiť takmer stále pri sebe. Krížik na náramku alebo retiazke darovaný a prijatý s čistým zámerom v srdci sa časom dokáže stať žriedlom koncentrovanej duchovnej sily. Duch Svätý býva zobrazovaný ako holubica a tento motív je pri birmovke taktiež mimoriadne relevantný, napríklad vo forme prívesku z drahého kovu. Univerzálne obľúbenou témou je i anjel v rôznych podobách a materiálových prevedeniach. Do úvahy pripadá i symbol konkrétneho birmovného patróna, ak je známy - napríklad pre svätého Františka je to ľalia, pre svätého Petra kľúče, pre svätého Benedikta havran a pre svätú Dorotu kvety.


IZ4744


IZ20386AHR


IZ19797