Affiliate program iZlato.sk pre partnerov

 

Páčia sa vám náše šperky a radi by ste s nami spolupracovali?
Propagujte naše výrobky na vašom webe, blogu, či v príspevkoch na Facebooku a získajte 5% z každej dokončenej objednávky.

 

AKO ZAČAŤ?
Registrujte sa do provízneho programu. Po prihlásení uvidíte úvodnú obrazovku s informáciami o províznom programe. 
Reklamné prvky nájdete v menu Reklamné kampane -> Affiliate program iZlato.sk. Teraz stačí skopírovať vybrané kódy banneru alebo odkazu na vaše stránky a len čakať na pribúdajúce provízie, ktorých zväčša nebýva málo :)  

 

POTREBUJETE PORADIŤ?
Ak potrebujete poradiť, alebo pomôcť s kampaňou, prípadne máte záujem o vytvorenie bannerov priamo na mieru pre váš web, tak nás neváhajte kontaktovať na email [email protected]

​ Zlaté kombinované prstene

Obchodné podmienky pre affiliate partnerov pre slovenský obchod www.iZlato.sk

 

Registráciou do provízneho programu potvrdzuje partner aj poskytovateľ provízneho programu svoj záväzok riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami.Prevádzkovateľom provízneho programu je:
iZlato Slovenská republika s.r.o.
EUROVEA CENTRAL 1
Pribinova 4,
81109 BRATISLAVA
IČO: 36773654
DIČ: 2022386641
IČ DPH: SK2022386641


Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom na strane jednej a partnerom na strane druhej. Partnerom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa registrovala do provízneho programu Poskytovateľa.

1. Všeobecné podmienky
    1.1 Provízny program prevádzkuje spoločnosť iZlato Slovenská republika s.r.o., ďalej len Prevádzkovateľ.
    1.2 Záujemca, ktorý sa registruje do provízneho programu sa nazýva Partner.
    1.3 Partner propaguje tovar Prevádzkovateľa svojimi marketingovými aktivitami (napr. na webových stránkach, na diskusných fórach, emailom, na sociálnych sieťach, pomocou PPC kampaní).

 

2. Práva a povinnosti Partnera
    2.1 Partner smie požiadať o ukončenie partnerstva kedykoľvek počas jeho členstva v partnerskom programe. Ak tak urobí, bude mu do jedného mesiaca vyplatená odmena za schválené provízie do dňa, kedy požiadal o ukončenie svojho členstva.
    2.2 Partner nesmie propagovať kampane a produkty na stránkach, v emailoch, diskusných fórach a sociálnych sieťach, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, alebo s dobrými mravmi.
    2.3 Partner nesmie poškodzovať dobré meno Poskytovateľa.
    2.4 Partner si nesmie objednať tovar, alebo služby Poskytovateľa cez svoj vlastný provízny odkaz. Ak tak urobí, nemá nárok na vzniknutú províziu.
    2.5 Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k províznemu softvéru pred zneužitím treťou stranou.
    2.6 Partner smie na propagáciu využiť textové a obrazové materiály Poskytovateľa, ktoré sú mu na tento účelo poskytnuté.
    2.7 Prísne zakázané je propagovať Poskytovateľa rozosielaním správ (emailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Pokiaľ bude Poskytovateľom zistená takáto aktivita Partnera, môže to viesť k okamžitému ukončeniu partnerskej spolupráce a uzavretie účtu Partnera. Partner týmto tiež stráca akýkoľvek nárok na provízie, ktoré mu doteraz neboli vyplatené.
    2.8 Partner smie na propagáciu využiť zľavové kódy len ak tieto boli schválené pre daného Partnera. Ak Partner bude propagovať zľavové kódy a kupóny ktoré neboli určené pre jeho propagáciu, nemá nárok na vzniknutú províziu.
    2.9 Tovar Poskytovateľa nie je dovolené propagovať pomocou PPC kampaní v AdWords, Facebook Ads, Instagram ads a Twitter ads smerovaných na web Poskytovateľa a brandových PPC kampaní na značku iZlato.

 

3. Práva a povinnosti Poskytovateľa
    3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje pravdivo a bezodkladne schvaľovať konverzie partnerov.
    3.2 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou programov zapojených v províznom programe.
    3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje Partnerovi vyplatiť províziu za ním uskutočnené konverzie.
    3.4 Poskytovateľ má právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky. Na zmeny v obchodných podmienkach musí Poskytovateľ Partnera upozorniť.

 

4. Provízia
    4.1 Výška provízie je uvedená pri každej kampani zvlášť.
    4.2 Provízie budú schvaľované vždy po uplynutí Poskytovateľom danej lehoty na možnosť vrátenia peňazí zákazníkovi.
    4.3 Provízie budú schválené pri tých konverziách, kde došlo k riadnemu a úplnému uhradeniu tovaru, alebo služby propagované v kampani.
    4.4 Za zrušené, alebo stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na províziu.

 

5. Výplata provízie
    5.1 Partner má nárok na výplatu provízie, ak súčet schválených provízií v systéme je vyšší, ako 35€.
    5.2 Ak partner prekročí túto sumu, má možnosť požiadať o vyplatenie svojej provízie prostredníctvom provízneho softvéru. Na základe žiadosti Partnera bude Partnerovi zaslaný report, v ktorom bude uvedená výsledná suma, ktorú môže Partner fakturovať. Ak Partner nemôže vystaviť faktúru, bude mu jeho provízia vyplatená na základe dohody o vykonaní práce.
    5.3 Splatnosť faktúry vystavenej Partnerom je 30 dní.

 

6. Ochrana osobných údajov
    6.1 Poskytovateľ prehlasuje, že dáta budú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
    6.2 Partneri, ktorí sa zaregistrovali do partnerského programu súhlasia so zasielaním e-mailových správ, ktoré budú slúžiť na zasielanie noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom programe, či s predmetom podnikania Poskytovateľa.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 1.04.2019.

 

Obchodné podmienky pre affiliate partnerov pre český obchod www.iZlato24.cz