Svadba alebo Návod na uzavretie manželstva.

Mgr. Kristína Kováčiková.

Manželstvom ako zväzok muža a ženy vzniká po splnení podmienok ustanovených Zákonom o rodine. Uzaviera sa buď súhlasným vyhlásením snúbencov pred matričným úradom (tzv. občianska forma uzavretia manželstva, civilný sobáš, svadba "na úrade") alebo pred orgánom cirkvi registrovanej na Slovensku.

Matričný úrad – povinná návšteva

Bez ohľadu na formu uzavretia manželstva, snúbenci, ktorí hodlajú vstúpiť do manželstva musia najprv navštíviť miestne príslušnú matriku kvôli nevyhnutným papierovačkám. Príslušná je vždy tá matrika, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt.  Na matričnom úrade sa vybavia formality, podpíšu predpísané tlačivá, preverí sa, či sú dodržané všetky podmienky podľa zákona, aby mohol byť uzavretý sobáš.

Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť cirkevný sobáš, zoberú uvedené doklady so sebou a predložia ich svojej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá ich bude sobášiť. Zákon o rodine celkom jasne pomenúva miesto uzavretia manželstva v prípade cirkevného sobáša – manželstvo pred orgánom cirkvi sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na náboženské obrady alebo náboženské úkony.

Naproti tomu občiansky sobáš nefixuje na konkrétne, vopred určené miesto. Prakticky majú matričné úrady osobitnú miestnosť uspôsobenú na sobášiace účely, tzv. sobášnu alebo obradnú sieň. Tá by mala svojim vizuálom a atmosférou naplniť formulu zákona, podľa ktorej snúbenci verejne a slávnostným spôsobom vyhlasujú, že uzavierajú manželstvo. Túto formulu – verejne a slávnostným spôsobom – môže však naplniť aj ktorékoľvek iné vhodné miesto.

Podľa § 4 Zákona o rodine miestne príslušný matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste. Matričný úrad môže, ale aj nemusí povoliť uzavretie manželstva na inom mieste. Vaše predstavy o mieste uzavretia svadby, napríklad na poli neoranom, v Botanickej záhrade alebo na nádvorí neobarokového kaštieľa, musia korešpondovať s predstavami matričného úradu o tom, že je dané miesto vhodné.

Ktoré doklady predložiť na matrike?

  • rodný list

  • občiansky preukaz (nahrádza doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte, doklad o rodnom čísle)

Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať, že jeho skoršie manželstvo zaniklo alebo že súd rozhodol o tom, že manželstvo je neplatné. Ak tento sobáš nie je váš premiérový, predložíte aj

  • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva (vdova/vdovec)

  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (rozvedená/rozvedený)

  • právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné (ak bolo vyhlásené za neplatné)

Na matrike budú chcieť právoplatný rozsudok o povolení uzavrieť manželstvo, ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

Žiadosť o uzavretie manželstva

Ak sú doklady v poriadku, obaja, v odôvodnených prípadoch iba jeden zo snúbencov, vyplní predpísané tlačivo (žiadosť o uzavretie sobáša). Snúbencom tak vzniká právny nárok na uzavretie sobáša.


07.10.2013


Ďalšie články