Puncový zákon

ZÁKON č. 10/2004 Z.z.


z 3. decembra 2003
o puncovníctve a skúšaní drahých kovov
(puncový zákon)


Zmena: 221/2007 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1
Predmet úpravy

Zákon upravuje puncovníctvo, skúšanie drahých kovov, identifikáciu voľných drahých kameňov a vsadených drahých kameňov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyrábajú výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, obchodujú s nimi alebo ich inak uvádzajú na trh.
§ 2
Drahé kovy a drahé kamene

(1) Drahými kovmi sú na účely tohto zákona zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium.

§ 3
Výrobky z drahých kovov
(1) Za výrobky z drahých kovov sa na účely tohto zákona považujú

a) klenotnícke, bižutérne, medailérske a iné zlatnícke a striebornícke výrobky zo zliatin zlata, striebra alebo platiny, ktoré možno kombinovať s prírodnými alebo so syntetickými kameňmi, s perlami, so smaltom, s koralmi, so sklom a s inými nekovovými materiálmi (ďalej len "tovar"),
b) klenotnícke zliatiny, spájky a polotovary z drahých kovov určené na výrobu a opravy tovaru,
c) zliatiny z drahých kovov používané v starostlivosti o chrup (ďalej len "dentálne drahé kovy"),
d) slovenské mince z drahých kovov vydávané podľa osobitných predpisov1) (ďalej len "slovenské mince"),
e) lístkové zlato a lístkové striebro,
f) opotrebovaný, nekompletný alebo poškodený tovar obchodovaný spravidla za cenu v ňom obsiahnutého drahého kovu (ďalej len "zlomky").

(2) Za tovar sa na účely tohto zákona nepovažujú

a) výrobky zo zlata s rýdzosťou nižšou ako 333/1000,
b) výrobky zo striebra s rýdzosťou nižšou ako 500/1000,
c) výrobky z platiny s rýdzosťou nižšou ako 800/1000,
d) prístroje, nástroje a iné predmety z drahých kovov určené na technické, vedecké, laboratórne, vyučovacie alebo obdobné účely bez ohľadu na ich rýdzosť.
§ 4

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) tuzemským tovarom tovar vyrobený v tuzemsku po nadobudnutí účinnosti tohto zákona vrátane tovaru, ktorý vznikol podstatnou úpravou iného tovaru,
b) cudzím tovarom tovar dovezený zo zahraničia po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podnikateľom, 2) ktorého predmet podnikania zahŕňa obchodovanie s výrobkami z drahých kovov (ďalej len "obchodník"),
c) starým tovarom tovar, ktorý je predkladaný na puncovú kontrolu obvykle v jednotlivých kusoch rôznych vzorov, väčšinou staršieho a neuvedeného pôvodu, alebo tovar, ktorý neprešiel tuzemskou puncovou kontrolou alebo ho na puncovú kontrolu predkladá iná osoba ako jeho výrobca alebo dovozca, prípadne ho predkladá osoba bez podnikateľského alebo iného obdobného oprávnenia,
d) opraveným tovarom úradne označený tovar, pri ktorom sa musí pri oprave vymeniť súčasť označená puncovou značkou, alebo ak je pri oprave puncová značka poškodená a objednávateľ opravy sa práva na opravu vrátane úradného označenia preukázateľne nevzdal, e) registrovanou zliatinou klenotnícka zliatina, ktorá je zapísaná v zozname registrovaných zliatin (§ 53),
f) výrobcom podnikateľ, 2) ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia a ktorého predmet podnikania zahŕňa výrobu a opravu tovaru, výrobu alebo spracovanie klenotníckych zliatin, slovenských mincí alebo dentálnych drahých kovov, alebo podnikateľ, ktorý niektorú z uvedených činností vykonáva na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 3) alebo osoba, ktorej činnosť spočíva v realizácii výsledkov vlastnej duševnej činnosti chránenej osobitným predpisom, 4)
g) obchodovaním predaj vrátane obstarania predaja, ponúkanie na predaj, nákup na účely ďalšieho predaja a predaj použitého tovaru,
h) výrobnou značkou zvyčajne dvoj- až trojmiestny alfanumerický znak pridelený Puncovým úradom Slovenskej republiky (ďalej len "Puncový úrad"), vychádzajúci z mena alebo názvu obchodnej spoločnosti výrobcu, s doplňujúcimi znakmi, umiestnený v charakteristickom obryse určenom na označovanie tovaru vyrábaného výrobcom,
i) zodpovednostnou značkou zvyčajne dvoj- až trojmiestny alfanumerický znak pridelený Puncovým úradom, vychádzajúci z mena alebo názvu obchodnej spoločnosti obchodníka, s doplňujúcimi znakmi, umiestnený v charakteristickom obryse určenom na označovanie tovaru dovážaného obchodníkom.
§ 5
Zákonné rýdzosti

(1) Rýdzosť znamená pomerný hmotnostný obsah drahého kovu v zliatine vyjadrený v tisícinách (1/1000), takže rýdzi kov má rýdzosť 1000/1000. Zákonnými rýdzosťami sú

a) pre zlatý tovar
rýdzosť č. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999/1000,
rýdzosť č. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986/1000,
rýdzosť č. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900/1000,
rýdzosť č. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750/1000,
rýdzosť č. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585/1000,


b) pre strieborný tovar
rýdzosť č. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 999/1000,
rýdzosť č. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 959/1000,
rýdzosť č. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 925/1000,
rýdzosť č. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 900/1000,
rýdzosť č. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 835/1000,
rýdzosť č. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 800/1000,


c) pre platinový tovar
rýdzosť č. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 999/1000,
rýdzosť č. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 950/1000,
rýdzosť č. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 900/1000,
rýdzosť č. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 850/1000,
rýdzosť č. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 800/1000.


(2) Rýdzosť 580/1000 pri zlatom starom tovare sa považuje za najnižšiu zákonnú rýdzosť.

(3) Tovar je dovolené v tuzemsku vyrábať alebo dovážať zo zahraničia na obchodovanie v tuzemsku, iba ak má rýdzosť ustanovenú týmto zákonom.


PIATA ČASŤ
POVINNOSTI VÝROBCOV A OBCHODNÍKOV, REGISTER VÝROBCOV A OBCHODNÍKOV

Predaj tovaru

§ 40

(1) Obchodníci nesmú obchodovať s úradne neoznačeným tovarom alebo taký tovar na obchodovanie vlastniť alebo ponúkať na predaj, ak tento zákon neustanovuje inak.


§ 41

(1) Tovar ponúkaný alebo určený na predaj alebo na tento účel skladovaný musí byť v predajni alebo v sklade umiestnený nezameniteľným spôsobom a viditeľne oddelený od ostatných výrobkov; to platí aj pre skladovanie úradne neoznačeného tovaru, ktorý nie je určený na obchodovanie, a tuzemského tovaru určeného na vývoz. Tovar ponúkaný na predaj musí byť rozlíšený aj podľa rýdzosti a drahého kovu, z ktorého je vyrobený.

(2) Obchodníci sú povinní pri predaji vydať doklad s uvedením druhu, ceny, hmotnosti a rýdzosti predaných výrobkov z drahých kovov. To platí aj pri nákupe zlomkov alebo tovaru od zákazníkov.

§ 42

(1) Obchodníci, ktorí predávajú aj predmety zo zlata, striebra alebo z platiny, ktoré nedosahujú rýdzosť podľa § 3 ods. 2 alebo sú úplne z obyčajného kovu alebo nekovového materiálu, hoci povrchovo upraveného drahým kovom, nesmú pri ich predaji používať údaje, ktoré by mohli uvádzať do omylu, že ide o tovar podľa § 3, najmä označovať tieto predmety slovami zlato, striebro alebo platina vrátane odvodených výrazov alebo prekladov do cudzieho jazyka (ďalej len "klamlivé označenie"). Klamlivým označením je tiež vydávanie tovaru z drahých kovov za výrobky z obyčajného kovu alebo iného materiálu.

(2) Obchodníci sú povinní predmety uvedené v odseku 1 zreteľne označiť a vystavovať ich viditeľne oddelene. To isté platí aj pre tovar zhotovený z odlišných rýdzostí alebo z rôznych drahých kovov, najmä ak je povrchovo upravený tak, že môže vyvolať klamlivý dojem o svojom skutočnom zložení.
§ 54

(1) Za úradne označený podľa tohto zákona sa považuje tovar označený spôsobom, ktorý ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2) Za úradne označený sa považuje aj tovar, ktorý je preskúšaný a označený príslušným nezávislým orgánom členského štátu Európskej únie podľa právnych predpisov tohto štátu.
§ 54a

Za úradne označený sa považuje aj tovar, ktorý je preskúšaný a označený príslušným orgánom členského štátu Európskej únie podľa právnych predpisov tohto štátu, ak označenie bolo vykonané puncovými značkami používanými od 1. mája 2004 a ak je toto označenie ekvivalentné označeniu podľa tohto zákona.20.09.2011


Ďalšie články