Zľavy až do {{max_disc}}
Poponáhľajte sa!

9,99 €
Model: EX001


Podrobnosti o produkte

Doplnkovú službu je kupujúci oprávnený zakúpiť si spolu s tovarom pridaním do košíka tejto doplnkovej služby pri objednávaní tovaru v e-shope predávajúceho. Cena tejto doplnkovej služby je vo výške 5% z ceny zakúpeného tovaru (minimálne však 9,99 €), na ktorý sa má táto doplnková služba vzťahovať. Podmienkou pre využitie tejto doplnkovej služby je zaplatenie ceny objednaného tovaru aj doplnkovej služby. Pridaním doplnkovej služby a uhradením ceny tovaru a doplnkovej služby kupujúci potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s týmito podmienkami. Po pridaní služby do košíka, sa pri produkte na ktorý sa služba vzťahuje zobrazí „Predĺžená možnosť vrátenia na tento šperk“.

Podmienky doplnkovej služby „Vrátenie tovaru do 100 dní.“


Tieto Podmienky doplnkovej služby „Vrátenie tovaru do 100 dní“ [ďalej len „podmienky“] upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ktorým môže byť aj spotrebiteľ) týkajúce sa doplnkovej služby „Vrátenie tovaru do 100 dní“ [ďalej len „doplnková služba“].

Doplnkovú službu je kupujúci oprávnený zakúpiť si spolu s tovarom pridaním do košíka tejto doplnkovej služby pri objednávaní tovaru v e-shope predávajúceho. Cena tejto doplnkovej služby je vo výške 5% z ceny zakúpeného tovaru (minimálne však 9,99 €), na ktorý sa má táto doplnková služba vzťahovať. Podmienkou pre využitie tejto doplnkovej služby je zaplatenie ceny objednaného tovaru aj doplnkovej služby. Pridaním doplnkovej služby a uhradením ceny tovaru a doplnkovej služby kupujúci potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s týmito podmienkami. Po pridaní služby do košíka, sa pri podukte na ktorý sa služba vzťahuje zobrazí „Predĺžená možnosť vráteňia na tento šperk“.

Táto doplnková služba nenahrádza oprávnenie spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V prípade, ak kupujúci, ktorý má zakúpenú doplnkovú službu vráti zakúpený tovar v lehote do 14 dní od jeho prevzatia, je povinný uviesť, či tovar vracia z dôvodu využitia doplnkovej služby alebo z dôvodu odstúpenia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. Ak kupujúci v tomto prípade neuvedie, z akého titulu tovar vracia, bude predávajúci považovať toto za odstúpenie od zmluvy a bude postupovať podľa zákona č. 102/2014 Z. z.

Doplnkovú službu nie je možné zakúpiť v prípade kúpy tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Predávajúci za takýto tovar považuje tovar upravovaný na zákazku, najmä obrúčky, zásnubné prstene, prstene s kameňmi, retiazky a náramky inej veľkosti ako sú skladom, nakoľko tieto je potrebné pred dodaním kupujúcemu vyrobiť, resp. upraviť. Rovnako za takýto tovar považuje predávajúci tovar upravený gravírovaním alebo inými obdobnými úpravami podľa požiadaviek kupujúceho (personalizované výrobky).

V prípade, že kupujúci má záujem využiť doplnkovú službu, je povinný najneskôr v lehote 100 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa kúpnej zmluvy tento zaslať na adresu iZlato Jewelry, OC MAX, Dlhé hony 4588/1, 058 01 Poprad s uvedením, že využíva doplnkovú službu. Lehota sa považuje za zachovanú, aj tovar bol zaslaný predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. V prípade, ak boli tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke doručované a prebraté oddelene, táto lehota plynie osobitne pre každý jednotlivý kus tovaru.

Kupujúci je povinný tovar zabaliť do plastovej obálky (bežne dostupnej na pošte) a odoslať predávajúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. s použitím služby „poistenie zásielky.“ Predávajúci odporúča kupujúcemu za účelom predídenia pochybností uschovanie potvrdenia o odoslaní zásielky (sledovanie pohybu/ doručenia odoslanej zásielky je možné na stránke Slovenskej pošty, a.s. – www.posta.sk v časti sledovanie zásielok).

Vrátený tovar:
  • musí byť vrátený nepoškodený a bez viditeľných známok nosenia (odreniny, škrabance a pod.);
  • musí byť vrátený úplný (vrátane všetkých jeho mechanických aj nemechanických súčastí);
  • spolu s tovarom musí byť vrátená aj celá sprievodná dokumentácia, teda daňový doklad (faktúra), záručný list, prípadne návod na použitie a pod.;
  • musia byť spolu s tovarom vrátené aj prípadné darčeky, ak boli poskytnuté spolu s tovarom.
V prípade nesplnenia uvedených podmienok týkajúcich sa spôsobu vrátenia alebo stavu vráteného tovaru je predávajúci oprávnený takéto využitie doplnkovej služby neakceptovať, tovar vrátiť späť kupujúcemu a uplatňovať si od kupujúceho uhradenie nákladov na vrátenie tovaru späť kupujúcemu. O dôvodoch neakceptovania využitia doplnkovej služby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho. Predávajúci upozorňuje, že pred každým odoslaním tovaru kupujúcemu vykonáva a dokumentuje úplnosť a neporušenosť tovaru.

V prípade riadneho uplatnenia doplnkovej služby zo strany kupujúceho predávajúci vráti kupujúcemu cenu tovaru uhradenú kupujúcim. Náklady na dopravu tovaru podľa objednávky kupujúceho sa nevracajú. Cenu vráteného tovaru predávajúci uhradí na účet kupujúceho. Za týmto účelom je kupujúci povinný najneskôr s vrátením tovaru predávajúcemu oznámiť predávajúcemu aj číslo účtu, na ktorý požaduje cenu tovaru vrátiť. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Predávajúci vráti kupujúcemu cenu vráteného tovaru najneskôr do 14 dní od jeho vrátenia za predpokladu, že mu bolo riadne oznámené číslo účtu kupujúceho.

V prípade, ak po vrátení ceny tovaru kupujúcemu predávajúci zistí na tovare vady, za ktoré zodpovedá kupujúci, bude si následne predávajúci od kupujúceho uplatňovať náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, resp. úhradu sumy, o ktorú sa znížila hodnota tovaru, a to prípadne aj súdnou cestou prostredníctvom právneho zástupcu.

V prípade, ak kupujúci má záujem o výber iného tovaru namiesto vrátenia kúpnej ceny, je povinný túto skutočnosť oznámiť spolu s vrátením tovaru (prípadne aj s uvedením, o ktorý konkrétny tovar má záujem) a uviesť aj kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo a e – mailová adresa. Následne bude kupujúci kontaktovaný zo zákazníckeho centra predávajúceho za účelom výberu nového tovaru.

Poznaj názory iných

Otázky k produktu

Skontaktujte sa s nami